header-logo
VRHOVNI URED ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA - 2017. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Legalizacija objekata i bespravne gradnje

Vlada RH donijela je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata 2017. VRHOVNI URED ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA već 5 godina brzo, efikasno i kvalitetno obavlja legalizacije svih vrsta objekata uz vrlo pristupačne cijene na području gotovo cijele Republike Hrvatske.

Izrađujemo projektnu i geodetsku dokumentaciju za legalizaciju bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata. Ne zovite sumnjive lokalne urede za legalizaciju s web stranicama na kojima nema navedenog niti jednog inženjera koji će Vam izraditi dokumentaciju i sa sumnjivim, nerealno niskim "navlakuša" cijenama legalizacije. Kontaktirajte s povjerenjem samo one inženjere koje smo ovlastili da nas zastupaju na području RH!

Legalizacija objekata 2017.

Vlada RH prihvatila je izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, te je nacrt izmjena i dopuna upućen u Sabor na ratifikaciju.

Bitne izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata su slijedeće:

Također je bitno napomenuti da ostatak Zakona o legalizaciji objekata ostaje isti, a to između ostalog znači da se ne otvara novi krug legalizacije objekata, već se samo produžuje stari. Dakle, legalizirati nezakonito izgrađene objekte i dalje mogu samo oni koji su gradnju započeli prije 21. 06. 2011. godine i gdje se ta gradnja može vidjeti na DOF kartama.

Prijedlog Zakona o legalizaciji objekata 2017.PDF | 225 KB | 11.02.2017.

Izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata donešene su budući da postoji velik broj građana i dalje zainteresiranih za legalizaciju svoje nezakonito izgrađene zgrade, a koji nisu stigli na vrijeme predati zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade. Iako je Ministarstvo već prije pronašlo rupu u Zakonu prema kojoj su se naknadni zahtjevi za legalizaciju uvjetno mogli i dalje predavati (tekst niže), ova praksa među referentima u lokalnoj samoupravi nije zaživjela, te se ovim putem ona ozakonjuje.

Napominjemo da ovog trenutka novi Zakon o legalizaciji objekata 2017. još uvijek nije na snazi i čeka se da ga prvo Sabor potvrdi, međutim rok za predaju zahtjeva ovog puta nije izdašan (lipanj 2018.), stoga pokrenite legalizaciju već sada, kako bi imali spremnu dokumentaciju za predaju onog trenutka kada Sabor izglasa Zakon o legalizaciji objekata 2017. važećim. Kontaktirajte nas odmah!

Naknadna predaja zahtjeva za legalizaciju objekata

Napomena: nakon što Sabor prihvati novi Zakon o legalizaciji objekata 2017., ovaj tekst će biti obrisan, jer više neće vrijediti.

Ukoliko do 30.06.2013. niste predali zahtjev za legalizaciju, a sada bi legalizirali nelegalno izgrađen, ili dograđen objekat, postoji mogućnost da naknadno predate zahtjev za legalizaciju objekata.

Naime, novi zahtjev nije moguće podnijeti, međutim prema članku 45. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da do donošenja prvostupanjske odluke o upravnoj stvari stranka može izmijeniti svoj zahtjev, ili podnijeti drugi, ako se ti zahtjevi u bitnim pretpostavkama temelje na istom činjeničnom stanju. Pod bitnim pretpostavkama istog činjeničnog stanja u kontekstu postupka donošenja rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, prema pravnom shvaćanju izraženom u upravnoj praksi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, podrazumijeva se postojanje nezakonito izgrađene zgrade na koju se taj Zakon odnosi i postojanje namjere podnositelja zahtjeva da se takva zgrada, odnosno njezin dio ozakoni.

Slijedom navedenog, podnositelj zahtjeva isti može izmijeniti na način da se isti proširi na zgrade koju prvotnom zahtjevu nisu navedene, kao i na način da se umjesto prvotno navedene zgrade zatraži ozakonjenje druge zgrade. Pri tome nije od utjecaja na koliko se katastarskih čestica nalaze te zgrade niti jesu li te zgrade, odnosno čestice međusobno povezane. Naime, prema odredbi članka 20. stavka 1. predmetnog Zakona, rješenje o izvedenom stanju donosi se, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu, ili više nezakonito izgrađenih zgrada na jednoj i/ili više katastarskih čestica.

Tijekom postupka za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnostielj zahtjeva se može promijeniti, te se zatraženo rješenje može izdati osobi na koju je prvotni podnositelj zahtjeva prenio svoja prava i obveze u pogledu podnesenog zahtjeva. Ovakav prijenos prava moguć je pisanim izjavama prvotnog podnositelja i osobe na koju prenosi svoja prava i obveze podnositelja zahtjeva, odnosno njihovim izjavama datim na zapisnik.

Dakle, ukoliko do 30.06.2013. niste predali zahjev, a sada bi ga htjeli predati, kontaktirajte referente u nadležnoj općini kako bi se dogovorili oko proširenja zahtjeva nekog od Vaših susjeda, te prijenosa prava i obveza na Vaše ime.

Mišljenje Ministarstva o izmjeni zahtjevaPDF | 525 KB | 27.03.2015.

Kako legalizirati bespravno sagrađeni objekat?

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, legalizirati se mogu svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa.

Kako bi legalizirali objekat (ili više objekata na parceli) potrebno je učiniti slijedeće:

  1. Provjerite koji su sve troškovi pri legalizaciji objekata, te izračunajte preko naših tablica i kalkulatora koliko će Vas koštati komunalni i vodni doprinos, te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ako utvrdite da ste u financijskoj mogućnosti podnijeti taj trošak, pređite na korak 2.
    Ukoliko ne znate odakle početi, proučite često postavljana pitanja.
  2. Izrađenu dokumentaciju trebate predati na općinu u ured za graditeljstvo i pričekati neko vrijeme da se Vaš predmet riješi. Referenti će Vas u međuvremenu posjetiti kako bi iskontrolirali izrađenu dokumentaciju. Kada referenti donesu Rješenje o izvedenom stanju, Vaši objekti se smatraju legalnim.

Cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje

Cijena legalizacije objekata diže podosta prašine u medijima otkad je donešen Zakon o legalizaciji objekata još 2011. godine. Iako je ukupna cijena legalizacije bespravne gradnje danas osjetno jeftinija nego u vremenu kada je prvi zakon donesen, cijene su i dalje za jednu grupu ljudi neprihvatljive, dok su za drugu osrednje povoljne.

Više o cijeni legalizacije objekata i bespravne gradnje

Izračun cijene legalizacije objekata i bespravne gradnje

Obično su najveće stavke pri legalizaciji objekata stavke koje ste dužni platiti općini, tj. državi, a to su komunalni i vodni doprinos, te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Možete se poslužiti našim tablicama i kalkulatorima kako bi izračunali koliko će Vas koštati legalizacija objekata i bespravne gradnje. Izrada projektne i geodetske dokumentacije je danas osjetno jeftinija nego prije 5 godina.

Izračunajte iznos naknade za legalizaciju

Izračunajte iznos komunalnog doprinosa za legalizaciju

Izračunajte iznos vodnog doprinosa za legalzaciju

Provjerite cijenu izrade projektne i geodetske dokumentacije

Usluge legalizacije objekata

Više o uslugama legalizacije objekata koje nudimo

Zakon o legalizaciji objekata

13.07.2012. na snagu je stupio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (popularno zvan Zakon o legalizaciji objekata). Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža legalizacija bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata.

Više o Zakonu o legalizaciji objekata

Često postavljana pitanja u vezi legalizacije objekata

Pročitajte najčešće postavljana pitanja od strane naših klijenata u vezi legalizacije objekata i bespravne gradnje, te naše odgovore na njih.

Više o često postavljanim pitanjima u vezi legalizacije objekata i bespravne gradnje

 Skoči na vrh!