header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje

Ukupnu cijenu legalizacije Vašeg objekta, ili više objekata na parceli teško je jednoznačno izraziti, jer ovisi o mnogo faktora, ali Vam radi transparentnosti suradnje možemo odmah navesti sve stavke koje je potrebno uplatiti i kome, o kojim faktorima te stavke ovise, te okvirne cijene oko kojih se te stavke kreću. Na temelju tih podataka već sada možete stvoriti grubu sliku oko koje se može kretati ukupna cijena legalizacije Vašeg objekta. Detaljniji izračuni stavki koje morate platiti prema općini prilikom legalizacije objekata, pogledajte i izračunajte preko naših tablica i kalkulatora (arhitektura i geodezija, naknada (kazna), vodni doprinos, komunalni doprinos).

Što treba platiti, kome i o čemu ovisi cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje?

Ukupan iznos koji je potrebno platiti za legalizaciju mogli bi podijeliti na tri dijela.

  1. Prije dobivanja rješenja o izvedenom stanju
    (troškovi projektanta i geodeta (ukoliko je geodet potreban)
  2. Prilikom podnošenja dokumentacije i ishođenja rješenja o izvedenom stanju
    (naknada za zadržavanje u prostoru, pristojbe i takse)
  3. Nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju
    (komunalni i vodni doprinos)

(ARHITEKTONSKI) SNIMAK IZVEDENOG STANJA

Snimak izvedenog stanja izrađuje ovlašteni projektant (inženjeri građevine, ili arhitekti). Cijene se kreću u prosjeku 2-15 kn/m2. Cijena ovisi o bruto razvijenoj površini, lokaciji, broju objekata koji se legaliziraju, te kompleksnosti građevine. Za upit koliko će koštati arhitektonski snimak vašeg objekta za legalizaciju, kontaktirajte ovlaštenog inženjera građevine.

GEODETSKI SNIMAK

Geodetski snimak izrađuje ovlašteni inženjer geodezije, a cijena se kreće u prosjeku između 200 kn po objektu i 900-1.900 kn za sve objekte na parceli, ovisno o lokaciji, broju objekata, veličini objekata, te tlocrtnoj kompleksnosti objekata. Ukoliko već imate katastarski uredno ucrtanu zgradu, geodetski snimak nije potreban, već je dovoljna kopija katastarskog plana. Imajte u vidu da za legalizaciju objekata nije potreban geodetski elaborat za ucrtavanje objekata u katastar. U katastar se ucrtavaju samo legalni objekti, pa ucrtavanje izlazi izvan opsega legalizacije objekata, ali je logičan nastavak na legalizaciju objekata. Za upit koliko će koštati geodetski snimak vašeg objekta za legalizaciju, kontaktirajte ovlaštenog inženjera geodezije.

PRISTOJBE I TAKSE

Prilikom podnošenja izrađene (projektne i geodetske) dokumentacije, kao i prilikom podizanja rješenja o izvedenom stanju, potrebno je platiti upravnu pristojbu i državnu taksu (biljezi). Cijene ovise o općini, a obično se kreću ukupno u rangu nekoliko stotina kuna.

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

Zakon o legalizaciji objekata ne predviđa kaznu za bespravnu gradnju, ali predviđa naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Drugim riječima, simbolična kazna čija se visina kreće od 500 kn do 10-ak tisuća kn, ovisno o lokaciji objekta, veličini objekta, te namjeni. Zakon o legalizacijaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate naknade za zadržavanje u prostoru za iznose veće od 1.500 kn na 24 rate. Izračunajte sami koliko će Vas koštati naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kod legalizacije objekata i bespravne gradnje.

VODNI DOPRINOS

Naknada za vodni doprinos u većini slučajeva iznosi 11,25 kn/m3 za Zagreb i zaštićeno obalno područje i 7,5 kn po kubičnom metru objekta (vanjske konture zidova objekta i krovne plohe) za ostala područja, ali varira ovisno o namjeni objekta. Zakon o legalizacijaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate vodnog doprinosa. Izračunajte sami koliko će Vas koštati vodni doprinos kod legalizacije objekata i bespravne gradnje.

KOMUNALNI DOPRINOS

Visinu komunalnog doprinosa donose jedinice lokalne samouprave, te strahovito variraju od općine do općine. Npr. jedinična cijena komunalnog doprinosa u trećoj. ili četvrtoj zoni nekog manjeg mjesta u središnjoj Hrvatskoj može iznositi 2 kn/m3, a u nekim općinama i 0 kn, dok je ta cijena u prvoj zoni Zagreba stotinjak kuna, a nekog mjesta uz obalu recimo 180, ili više kn/m3. Visina komunalnog doprinosa ovisi i o volumenu objekta, lokaciji i namjeni objekta. Zakon o legalizaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate komunalnog doprinosa. Izračunajte sami koliko će Vas koštati komunalni doprinos kod legalizacije objekata i bespravne gradnje.

 Skoči na vrh!