header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Zakon o legalizaciji objekata

Legalizacija gradnje definirana je Zakonom o legalizaciji objekata. Ako se želite bolje upoznati sa Zakonom koji omogućava legalizaciju nelegalne gradnje, priložili smo Vam linkove i PDF-ove sa Zakonima o legalizaciji gradnje koje možete downloadati, ili niže pročitajte najbitnije članke vezane za nelegalnu gradnju, a izvučene iz Zakona.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (2017)

05.07.2017. Hrvatski sabor ratificirao je novi Zakon o legalizaciji objekata. U pravilu, Zakon se nije puno promijenio u odnosu na Zakon o legalizaciji objekata iz 2012. godine, ali je unio nekoliko izmjena i dopuna, a ona najvažnija je da se definira novi rok za predaju zahtjeva za legalizaciju do 30.06.2018. godine.

Zakon o legalizaciji objekata 2017Link | 12.07.2017.

Izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata 2017Link | 12.07.2017.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (2012)

13.07.2012. Hrvatski sabor je izglasao novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (i dalje popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata). Ovim zakonom se omogućava brža i lakša legalizacija većeg broja nezakonito izgrađenih objekata.

Zakon o legalizaciji objekata 2012PDF | 316 KB | 18.07.2012.

Bitne promjene Zakona o legalizaciji objekata (2012)

Novi Zakon predviđa mogućnost legalizacije objekata unutar pojasa od 70 metara od obalne crte, na vrijednim i osobito vrijednim poljoprivrednim zemljištima, te na površinama gospodarske i zaštitne šume i šuma s posebnom namjenom. Ostale bitne promjene downloadajte u PDF formatu.

Bitne promjene Zakona o legalizaciji objekata 2012PDF | 155 KB | 13.07.2012

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (2011)

10.08.2011. Predsjednik RH donio je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, ili popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata. Zakon predviđa legalizaciju svih bespravno sagrađenih, ili dograđenih objekata, ili objekata započetih s gradnjom između 15.02.1968. do 21.06.2011. godine, uz određene uvjete koje Zakon predviđa. Želite li se detaljnije upoznati sa Zakonom o legalizaciji gradnje, downloadajte ga u PDF formatu.

Zakon o legalizaciji objekata 2011PDF | 87 KB | 10.08.2011.

Neki bitni članci iz Zakona o legalizaciji objekta 2017.

Članak 2.
(1) Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Članak 5.
(2) Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.
(4) Ako prostornim planom ili odlukom iz stavka 2. ovoga članka za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri etaže.

Članak 6.
(3) Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena:
– na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
– kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).

Članak 8.
(1) Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Članak 10.
(1) Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije 30. lipnja 2018. i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti.

Članak 11.
(1) Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu (u daljnjem tekstu: zahtjevna zgrada) podnositelj zahtjeva prilaže:
– tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba – ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: geodetska snimka), odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
– tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt (u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka) i
– izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

Članak 12.
(1) Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:
– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
– tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja),

Članak 13.
Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² (u daljnjem tekstu: jednostavna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:
– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
– iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
– foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i
– iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

Članak 14.
Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² (u daljnjem tekstu: pomoćna zgrada) podnositelj zahtjeva prilaže:
– tri primjerka kopije katastarskog plana i
– akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Članak 25.
(1) Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada), odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste.

 Skoči na vrh!