header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Izračun vodnog doprinosa kod legalizacije objekata

Kako bi izračunali cijenu vodnog doprinosa kod legalizacije objekata, pratite slijedeće korake:

1 korak
Definirajte u kojoj zoni vodnog doprinosa se nalazite.

Zona A Zagreb i zaštićeno obalno područje mora
Zona B ostalo područje Hrvatske (osim C)
Zona C područja posebne državne skrbi

2. korak
Pogledajte u tablicu koliko iznosi jedinična cijena vodnog doprinosa po kubičnom metru objekta za legalizaciju.

VRSTA GRAĐEVINE Zona A Zona B Zona C
Poslovne građevine 26.25 kn 15.75 kn 7.90 kn
Obiteljske kuće do 400 m2 11.25 kn 7.50 kn 2.80 kn
Ostale stambene građevine za stalno stanovanje 15.75 kn 10.50 kn 3.95 kn
Stambene građevine za povremeno stanovanje (vikendice. kleti...) 21.00 kn 13.15 kn 6.60 kn

3. korak
Procijenite volumen objekta za legalizaciju.

Površina podruma: m2
Zbroj površina svih etaža osim potkrovlja: m2
Površina potkrovlja (ako postoji): m2
Površina tavana (ako potkrovlje ne postoji): m2
Površina natkrivenih terasa: m2
Okvirni volumen mog objekta je m3

4. korak
Pomnožite jediničnu cijenu po kubičnom metru (korak 2) s volumenom objekta za legalizaciju (korak 3).

Jedinična cijena vodnog doprinosa: kn
Volumen objekta m3
Vodni doprinos će me koštati cca kn
 Skoči na vrh!